Patch Update 4 ก.พ. 2564

Patch Update 4 ก.พ. 2564

Patch Update 4 ก.พ. 64

รายละเอียดการอัปเดต

อานม้า และ ยาอัปพลัง จะเพิ่มได้สูงสุด 200 ครั้ง

Item Mall Update
Patch Update 4 ก.พ. 2564 รูปตัวอย่างสาวใช้
Patch Update 4 ก.พ. 2564

Patch Update 4 ก.พ. 2564

Patch Update 4 ก.พ. 2564

Patch Update 4 ก.พ. 2564

Patch Update 4 ก.พ. 2564
Patch Update 4 ก.พ. 2564

Patch Update 4 ก.พ. 2564

 

รูปตัวอย่างเมื่อสวมใส่ ชุดคนรักไร้มนทิน,ดอกไม้คู่รัก
Patch Update 4 ก.พ. 2564

 

กิจกรรมสงครามชิงสมบัติ PK
Patch Update 4 ก.พ. 2564

กิจกรรมตรุษจีนรับอังเปา
Patch Update 4 ก.พ. 2564

 

 

 

Patch Update 4 ก.พ. 2564