Patch Update 7 พ.ค. 63 ดันเจี้ยนใหม่ เพิ่มไอเทมมอลล์และเตรียมพบกับกิจกรรมพรจากฟ้ากล่องของขวัญยินดี

Patch Update 7 พ.ค. 63 ดันเจี้ยนใหม่ เพิ่มไอเทมมอลล์และเตรียมพบกับกิจกรรมพรจากฟ้ากล่องของขวัญยินดี

Patch Update 7 พ.ค. 63

รายละเอียดการอัปเดต

– Update ดันเจี้ยนใหม่ –
ที่ซ่อนตัวพ่อหมอมืด LV50
Patch Update 7 พ.ค. 63 ดันเจี้ยนใหม่ เพิ่มไอเทมมอลล์และเตรียมพบกับกิจกรรมพรจากฟ้ากล่องของขวัญยินดี

อเล็กซานเดอร์มหาราช LV60
Patch Update 7 พ.ค. 63 ดันเจี้ยนใหม่ เพิ่มไอเทมมอลล์และเตรียมพบกับกิจกรรมพรจากฟ้ากล่องของขวัญยินดี

– Update Item ในมอลล์ –

รายการไอเทมดังกล่าวจะขายถึงวันที่่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:30 น. (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
Patch Update 7 พ.ค. 63 ดันเจี้ยนใหม่ เพิ่มไอเทมมอลล์และเตรียมพบกับกิจกรรมพรจากฟ้ากล่องของขวัญยินดี

รายละเอียดไอเท็ม

Patch Update 7 พ.ค. 63 ดันเจี้ยนใหม่ เพิ่มไอเทมมอลล์และเตรียมพบกับกิจกรรมพรจากฟ้ากล่องของขวัญยินดี

Patch Update 7 พ.ค. 63 ดันเจี้ยนใหม่ เพิ่มไอเทมมอลล์และเตรียมพบกับกิจกรรมพรจากฟ้ากล่องของขวัญยินดี

Patch Update 7 พ.ค. 63 ดันเจี้ยนใหม่ เพิ่มไอเทมมอลล์และเตรียมพบกับกิจกรรมพรจากฟ้ากล่องของขวัญยินดี

Patch Update 7 พ.ค. 63 ดันเจี้ยนใหม่ เพิ่มไอเทมมอลล์และเตรียมพบกับกิจกรรมพรจากฟ้ากล่องของขวัญยินดี

Patch Update 7 พ.ค. 63 ดันเจี้ยนใหม่ เพิ่มไอเทมมอลล์และเตรียมพบกับกิจกรรมพรจากฟ้ากล่องของขวัญยินดี

Patch Update 7 พ.ค. 63 ดันเจี้ยนใหม่ เพิ่มไอเทมมอลล์และเตรียมพบกับกิจกรรมพรจากฟ้ากล่องของขวัญยินดี

Patch Update 7 พ.ค. 63 ดันเจี้ยนใหม่ เพิ่มไอเทมมอลล์และเตรียมพบกับกิจกรรมพรจากฟ้ากล่องของขวัญยินดี

– กิจกรรมพรจากฟ้ากล่องของขวัญยินดี –
ระยะเวลากิจกรรม
เริ่ม : 8 พ.ค. 63 เวลา 00:01 น.
สิ้นสุด : 13 พ.ค. เวลา 23:59 น.

Patch Update 7 พ.ค. 63 ดันเจี้ยนใหม่ เพิ่มไอเทมมอลล์และเตรียมพบกับกิจกรรมพรจากฟ้ากล่องของขวัญยินดี

Patch Update 7 พ.ค. 63 ดันเจี้ยนใหม่ เพิ่มไอเทมมอลล์และเตรียมพบกับกิจกรรมพรจากฟ้ากล่องของขวัญยินดี