Patch update 12 สิงหาคม 2564

Patch update 12 สิงหาคม 2564

Patch Update 12 ส.ค. 64

รายละเอียดการอัปเดต


Item Mall Update

Patch update 12 สิงหาคม 2564

Patch update 12 สิงหาคม 2564

Patch update 12 สิงหาคม 2564

Patch update 12 สิงหาคม 2564

Patch update 12 สิงหาคม 2564

Patch update 12 สิงหาคม 2564


กิจกรรมตีดรอปไอเทม “ถุงโชคซัมเมอร์ไนท์แฟรี่”

Patch update 12 สิงหาคม 2564
กิจกรรม Bonus EXP x 2 (12-15 ส.ค. 2564)
Patch update 12 สิงหาคม 2564

Patch update 12 สิงหาคม 2564