Patch update 20 พฤษภาคม 2564

Patch update 20 พฤษภาคม 2564

Patch Update 20 พ.ค. 64

รายละเอียดการอัปเดต

 

Item Mall Update

Patch update 20 พฤษภาคม 2564

ห่อรวมสารานุกรม ชื้อได้ 10 ครั้ง

Patch update 20 พฤษภาคม 2564

Patch update 20 พฤษภาคม 2564

Patch update 20 พฤษภาคม 2564

Patch update 20 พฤษภาคม 2564

Patch update 20 พฤษภาคม 2564

Patch update 20 พฤษภาคม 2564

 

กิจกรรมสงครามชิงสมบัติ PK

Patch update 20 พฤษภาคม 2564

กิจกรรม Bonus EXP x2

Patch update 20 พฤษภาคม 2564

 

 

Patch update 20 พฤษภาคม 2564