Patch update 29 กรกฏาคม 2564

Patch update 29 กรกฏาคม 2564

Patch Update 29 ก.ค. 64

รายละเอียดการอัปเดต


Item Mall Update

Patch update 29 กรกฏาคม 2564

Patch update 29 กรกฏาคม 2564
Patch update 29 กรกฏาคม 2564

Patch update 29 กรกฏาคม 2564
Patch update 29 กรกฏาคม 2564

Patch update 29 กรกฏาคม 2564

Patch update 29 กรกฏาคม 2564


กิจกรรมล่ารางวัลพิเศษจาก Dungeon

Patch update 29 กรกฏาคม 2564
กิจกรรม Daily Login
Patch update 29 กรกฏาคม 2564

Patch update 29 กรกฏาคม 2564