Patch Update 17 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

Patch Update 17 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

Patch Update 17 ธ.ค. 63

รายละเอียดการอัปเดต

– ดันเจี้ยนใหม่ 

คริสต์มาสใกล้มาแล้ว Lv 50

Patch Update 17 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

– เพิ่มสินค้าใหม่ในไอเทมมอลล์ –

Patch Update 17 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

Patch Update 17 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

Patch Update 17 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

Patch Update 17 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

กิจกรรมออนไลน์รับไอเทม

Patch Update 17 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท
กิจกรรมล่ารางวัลพิเศษ

Patch Update 17 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท กิจกรรมดันเจี้ยนคริสต์มาส
Patch Update 17 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

 

Patch Update 17 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท