Patch update 8 เมษายน 2564

Patch update 8 เมษายน 2564

Patch Update 8 เม.ย. 64

รายละเอียดการอัปเดต

 

Item Mall Update
Patch update 8 เมษายน 2564 Patch update 8 เมษายน 2564
Patch update 8 เมษายน 2564
Patch update 8 เมษายน 2564
Patch update 8 เมษายน 2564
Patch update 8 เมษายน 2564
Patch update 8 เมษายน 2564 Patch update 8 เมษายน 2564 ขณะนี้ม้าดอกไม้ไฟ และม้าดอกไม้ไฟน้ำเงินไม่สามารถใช้งานได้ จะทำการแก้ไขในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 22 เมษายน 2564 ค่ะ

Patch update 8 เมษายน 2564

กิจกรรมSpecial drop “ถุงสงกรานต์” (13-22 เมษายน 64)

Patch update 8 เมษายน 2564

กิจกรรมต้อนรับวันสงกรานต์
Patch update 8 เมษายน 2564

กิจกรรม ล่ารางวัลพิเศษจาก PK
Patch update 8 เมษายน 2564

 

กิจกรรม ล่ารางวัลพิเศษจาก Dungeon
Patch update 8 เมษายน 2564

 

กิจกรรม Bonus EXP x 2 (10-18 เมษายน 64)

 

Patch update 8 เมษายน 2564

 

Patch update 8 เมษายน 2564