Patch Update 8 ต.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

Patch Update 8 ต.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

Patch Update 8 ต.ค. 63

รายละเอียดการอัปเดต

 

Patch Update 8 ต.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท
*ถุงโชครัดถนอม ซื้อได้สูงสุด 50ชิ้น
Patch Update 8 ต.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท Patch Update 8 ต.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท Patch Update 8 ต.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท Patch Update 8 ต.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

กิจกรรม Special Drop 

Patch Update 8 ต.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

กิจกรรม Bonus Exp x2

Patch Update 8 ต.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

 

 

Patch Update 8 ต.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท