Patch update 23 กันยายน 2564

Patch update 23 กันยายน 2564

Patch Update 9 ก.ย. 64

รายละเอียดการอัปเดต

Patch update 23 กันยายน 2564
Patch update 23 กันยายน 2564
Patch update 23 กันยายน 2564
Patch update 23 กันยายน 2564

Patch update 23 กันยายน 2564

 

Patch update 23 กันยายน 2564

 

 

กิจกรรม Daily login
Patch update 23 กันยายน 2564
กิจกรรม Special drop ต่อสู้ Monster รับ “ถุงโชคอาหารใบไม้ร่วง”
Patch update 23 กันยายน 2564
กิจกรรม Bonus EXP x 2 (23-26 ก.ย. 2564)
Patch update 23 กันยายน 2564

Patch update 23 กันยายน 2564