Patch Update 24 ก.ย. 63 สงครามกิลด์วอ ดันเจี้ยนใหม่ ไอเทมอัพเดทใหม่ในมอลล์

Patch Update 24 ก.ย. 63 สงครามกิลด์วอ ดันเจี้ยนใหม่ ไอเทมอัพเดทใหม่ในมอลล์

Patch Update 24 ก.ย. 63

รายละเอียดการอัปเดต

Patch Update 24 ก.ย. 63 สงครามกิลด์วอ ดันเจี้ยนใหม่ ไอเทมอัพเดทใหม่ในมอลล์

ดันเจี้ยนใหม่

วัดฮอนโนจิ  LV90 ขึ้นไป

Patch Update 24 ก.ย. 63 สงครามกิลด์วอ ดันเจี้ยนใหม่ ไอเทมอัพเดทใหม่ในมอลล์

– เพิ่มสินค้าใหม่ในไอเทมมอลล์ –

Patch Update 24 ก.ย. 63 สงครามกิลด์วอ ดันเจี้ยนใหม่ ไอเทมอัพเดทใหม่ในมอลล์

ถุงโชคเพิ่มความแกร่งชุด ชื้อได้ 50 ครั้งเท่านั้น

 

Patch Update 24 ก.ย. 63 สงครามกิลด์วอ ดันเจี้ยนใหม่ ไอเทมอัพเดทใหม่ในมอลล์